Zonder boer geen toekomst

Wij zijn trots op de keihard werkende ondernemers in de land- en tuinbouw. De VVD wil meer waardering voor het agrarische ondernemerschap. Wij begrijpen dat onze landbouw moet concurreren met een globaliserende markt. Versterking van concurrentiekracht door groei is daarom ook voor de landbouwers in onze regio een absolute noodzaak. Dat vraagt ook van de gemeenten dat ze meer flexibiliteit tonen in het beleid. Zowel landelijk als lokaal wil de VVD minder regels die onze landbouwers beperken in hun ondernemerschap en hun onnodig hoog de kosten injagen.

Meer ruimte voor agrarisch ondernemerschap
De agrarische ondernemers hebben meer ruimte nodig om te ondernemen. De VVD gaat voor het verder verruimen van de mogelijkheden voor agrarische ondernemers. Daarbij denken wij aan het aan het intensiveren van de primaire landbouw om te kunnen voldoen aan de voedselvraag zonder dat we daarbij duurzaamheids-aspecten uit het oog verliezen.

Belang van duurzame landbouw
Het belang van een duurzame landbouw in onze regio (en heel Nederland overigens) is enorm. Het garandeert ten eerste dat er elke dag voldoende voedsel in de schappen van de winkel ligt.  Daarbij is de agrarische activiteit een grote aanwinst voor de sociale en economische diversiteit in de regio. Het versterkt het groene karakter van ons leefgebied, het creëert een gevarieerd landschap, het maakt dat het in ons gebied fijn en gezond wonen is, en het schept banen en economische spin-off.

Wij willen daarom het agrarisch ondernemerschap dan ook zo veel mogelijk binnenboord houden en waar mogelijk versterken. Om te beginnen willen wij innovaties in de landbouw stimuleren. Gelijktijdig moeten we ook nadenken hoe we de komende 10 tot 20 jaar omgaan met de grootste uitdagingen van deze tijd. Want de prognose is dat de wereldwijde voedselproductie tegen 2050 moet verdubbelen. Dat biedt kansen, maar noodzaakt ook tot verduurzaming van de landbouw.

Gelijktijdig moeten we ons ook verder voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering, waaronder intensievere regenperiodes, opwarming van het klimaat en bodemerosie. Dat bedreigt de biodiversiteit en resulteert in een achteruitgang van de bodem- en waterkwaliteit. Dat betekent dat wij de landschappelijke variëteit moeten koesteren, want dat vormt een belangrijke bescherming tegen de klimaatverandering. Onze landbouwers zijn daarin een belangrijke partner.

Wij hebben onze landbouwers hard nodig
Landbouwers spelen een zeer belangrijke rol in de economie van in de landelijke en plattelandsgebieden. Nederland (en de EU) heeft hen dan ook hard nodig. De fundamentele, instinctieve vakkennis op landbouwgebied komt niet uit boeken, maar wordt van generatie op generatie overgedragen. Maar veel jonge mensen zien de landbouw echter niet meer als een aantrekkelijk beroep, met als gevolg dat het aantal landbouwers afneemt. Het is voor de plattelandsontwikkeling van essentieel belang dat jonge landbouwers worden aangemoedigd en dat de continuïteit van generatie op generatie wordt gewaarborgd. Daar wil ook de VVD zich hard voor maken.

De EU wil met het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) jonge ondernemers helpen bij het opzetten van een landbouwbedrijf door hun de middelen te geven om grond, machines en materieel te kopen. Ook verstrekt het GLB subsidies om zowel nieuwkomers als gevestigde landbouwers op te leiden in de nieuwste technische productiemethoden.

Ook de gemeenten kunnen en moeten daaraan een verdere bijdrage leveren door te faciliteren en te dereguleren, bijvoorbeeld door flexibeler om te gaan met het ruimtelijk ordeningsbeleid en door een actief te helpen bij het binnenhalen van innovatiesubsidies. De gemeente (en Provincie) moet zich daarin als partner van de landbouwers opstellen.

Landschappelijk beheer
De landbouwsector speelt een zeer belangrijke rol in het behoud van onze natuurlijke omgeving. In de loop der eeuwen heeft de landbouw bijgedragen tot het ontstaan en behoud van een grote diversiteit aan waardevolle halfnatuurlijke habitats die vorm hebben gegeven aan de talrijke landschappen die wij momenteel in de provincie kennen en die het decor vormen voor een rijke flora en fauna. Er is een wisselwerking tussen de landbouw en de natuur. Dankzij de vele innovaties worden de landbouwmethoden ook steeds milieuvriendelijker.

Tegenwoordig hebben de landbouwers dan ook een dubbele rol : zij produceren ons voedsel en beheren het platteland. Als plattelandsbeheerder levert de landbouwer collectieve diensten. De hele (huidige en toekomstige) samenleving profiteert van een zorgvuldig beheerd en goed verzorgd platteland. Het is dan ook niet meer dan normaal dat landbouwers door het GLB worden vergoed voor het leveren van deze waardevolle collectieve diensten.

Onze belangrijkste programmapunten:

  • Flexibilisering van het bestemmingsplan in de buitengebieden
  • Er wordt geen kwalitatief goede landbouwgrond onttrokken voor natuurontwikkeling
  • Stimuleren van innovatie gericht op productvernieuwing, duurzaam produceren, werkgelegenheid en scholing
  • Stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector
  • Digitale bereikbaarheid van de buitengebieden, mede voor het aantrekkelijker maken van het woonklimaat alsook het optimaliseren van de agrarische bedrijfsvoering
  • Niet-agrarische woonfuncties in de buitengebieden mogen geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering
  • Faciliteren van kleinere agrarisch ondernemers om de overgang naar duurzame en innovatieve landbouw te maken
  • Stimuleren van jongeren om voor een toekomst in het landbouwbedrijf te kiezen
  • De gemeente moet landbouwers landbouwers en corporaties actief faciliteren bij het binnenhalen van subsidies voor innovatie en/of uitbreiding.

Weer zo'n goed idee van de VVD. Als je maar even doordenkt.